Apvienokreditus.lv | PiekriŔana par datu apstrādi

PiekriŔana par datu apstrādi


Es apliecinu:

1. Ar Ŕī pieteikuma aizpildÄ«Å”anu es apliecinu, ka Å”ajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnÄ«gas.

2. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka pieprasÄ«to ziņu aiļu neaizpildÄ«Å”ana tiek uzskatÄ«ta par Å”o ziņu neesamÄ«bu.

3. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegÅ”anu, kā arÄ« par sveÅ”u personas datu neatļautu izmantoÅ”anu var tikt piemērota atbildÄ«ba saskaņā ar Latvijas Republikas normatÄ«vajiem aktiem.

4. Apstiprinu iesniegto datu pareizÄ«bu, kā arÄ« to, ka esmu darÄ«jis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtÄ“Å”anu.

5. Es apstiprinu, ka mana rÄ«cÄ«bspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt manas lēmuma pieņemÅ”anas spējas.

6. Es piekrītu Ŕādu klientu datu apkopoŔanai:

6.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods utt.)

6.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.)

6.3. Profesionālie dati (piem., izglītība, darba vieta, nodarboŔanās utt.)

6.4. FinanÅ”u informācija (piem., informācija par saistÄ«bām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa utt.)

6.5. Dati attiecībā uz manu(-iem) apmeklējumu(-iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Bioenergy Trade Ltd.

6.6. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecÄ«bu. Apvienokreditus.lv finanÅ”u informāciju var apkopot no klienta internetbankas lÄ«dz ar klienta piekriÅ”anu bankas datu apkopoÅ”anai, izmantoÅ”anai un kopÄ«goÅ”anai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegÅ”anai. Bankas konta pārskats iekļauj sevÄ« visus ienākoÅ”os un izejoÅ”os darÄ«jumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēneÅ”iem. Informācija par klienta finanÅ”u datiem tiek iegÅ«ta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecÄ«bas un citiem kontiem. Klients iesniedz sava bankas konta ienākoÅ”o un izejoÅ”o darÄ«jumu informāciju caur savu internetbanku. Ar klienta iepriekŔēju skaidru piekriÅ”anu apvienokreditus.lv no Klienta internetbankas iegÅ«st atbilstoÅ”u personÄ«go un finanÅ”u informāciju, kas nepiecieÅ”ama kreditÄ“Å”anas starpniecÄ«bas un kreditÄ“Å”anas kompānijām kredÄ«tspējas kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai, lai saņemtu no tiem kreditÄ“Å”anas piedāvājumus. Å Ä« informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneÅ”a naudas plÅ«smu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredÄ«ta pārsniegÅ”ana, aizdevumi un citi darÄ«jumi. IegÅ«to informāciju Apvienokreditus.lv dzÄ“Å” pēc 60 dienām.

7. Es piekrītu pieteikumā norādīto personas datu nodoŔanai Ŕādiem sadarbības partneriem:

7.1 Mani personas dati, kuri ir minēti 6. punktā, tiek nodoti Ŕādiem sadarbÄ«bas partneriem kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai, lai saņemtu no tiem kreditÄ“Å”anas piedāvājumus. Ar Å”o apliecinu, ka esmu izlasÄ«jis sadarbÄ«bas partneru datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. SadarbÄ«bas partneru saraksts:

Mogo AS reģ. nr. 50103541751
SIA OC Finance, Reģ. Nr.: 40103203191
SIA Grand Credit reģ. nr.50003952521
SIA FinanŔu Investīcijas reģ. nr. 40103342876
SIA Latvijas Hipotēka reģ. nr.40103162565
AS Money Express Credit, reģ. nr. 40103326532
SIA FZ CAPITAL, reģ. nr. 40003726262
SIA LATVIJAS KREDÄŖTU CENTRS, reÄ£. nr. 40103664202
SIA Capital Invest Group Reģ. nr. 40103334760
SIA AIZDEVUMS.LV,reģ. nr. 40003468776
SIA InCREDIT GROUP, reģ. nr. 40103307404
SIA Altero , reģ. nr. 40103981737

Esmu informēts, ka Altero SIA (Altero.lv) ir kredÄ«tu salÄ«dzināŔanas platforma, kura saņemot manu pieteikumu, nodod to tālāk Altero SIA datu apstrādes noteikumos norādÄ«tajiem sadarbÄ«bas partneriem kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai un lai saņemtu no tiem kreditÄ“Å”anas piedāvājumus. Ar Altero SIA datu apstrādes noteikumiem var iepazÄ«ties sekojoŔā saitē: https://www.altero.lv/lv/privacy-policy.

8. Es piekrÄ«tu Ŕādiem klientu datu apstrādes mērÄ·iem:

8.1. Bioenergy Trade Ltd apstrādā pieteikumā norādÄ«tos personas datus un pieteicēja iesniegto informāciju, lai nodotu tos 7.1. punktā minētajiem sadarbÄ«bas partneriem kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai un saņemtu kreditÄ“Å”anas piedāvājumus.

8.2. 7.1. punktā minētie sadarbÄ«bas partneri veiks manu personas datu apstrādi Ŕādos nolÅ«kos: lai veiktu manu identifikāciju un izpēti, izvērtētu manu maksātspēju, sagatavotu un izpildÄ«tu lÄ«gumu, realizētu prasÄ«bas tiesÄ«bas no noslēgtā lÄ«guma, sÅ«tÄ«tu komerciālus paziņojumus. Manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtÄ“Å”ana), lÄ«guma ar pieteicēju sagatavoÅ”ana un izpilde, leÄ£itÄ«ma interese ā€“ parāda atgÅ«Å”ana, kreditÄ“Å”anas kompānijas tiesÄ«bu realizācija tiesā, piekriÅ”ana ā€“ gadÄ«jumos, kad tā ir dota.

8.3. Komunikācijai ar Bioenergy Trade Ltd e-pastu, SMS un zvanu veidā.

8.4. Personalizētu komerciālu piedāvājumu, atlaižu, Ä«paÅ”o piedāvājumu un vērtÄ«gas informācijas saņemÅ”anai no Bioenergy Trade Ltd un tās sadarbÄ«bas partneriem, kuri ir uzskaitÄ«ti 7.1. punktā. Komerciālie paziņojumi tiek sÅ«tÄ«ti SMS, e-pastu veidā, kā arÄ« veicot izejoÅ”os zvanus.

8.5. Mani pieteikumā norādÄ«tie un iesniegtie personas dati var tikt izmantoti, lai Bioenergy Trade Ltd un kreditÄ“Å”anas kompānija nodotu manus datus un saņemtu pieteicēja datus no treÅ”ajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas KredÄ«tu reÄ£istrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdroÅ”ināŔanas aÄ£entÅ«ra, PilsonÄ«bas un migrācijas lietu pārvalde, AS Crefo birojs, AS KredÄ«tinformācijas birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi. AtseviŔķos gadÄ«jumos var tikt pieprasÄ«ta papildu informācija.

9. Klientu dati tiek profilēti.

9.1. ProfilÄ“Å”ana ir personas datu automātiska apstrāde, ko kompānijas, kuras ir norādÄ«tas punktā 7.1., izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personÄ«gās pazÄ«mes, it Ä«paÅ”i, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klienta ekonomisko situāciju, personÄ«gās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. AttiecÄ«bā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektÄ«vāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditÄ“Å”anas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.

10. Esmu informēts par datu uzglabāŔanas termiņiem.

10.1. Dotā piekriÅ”ana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemÅ”anai ir spēkā lÄ«dz tās atsaukumam.

10.2. SadarbÄ«bas partneri (skatÄ«t punktu 7.1.) uzglabā klienta datus attiecÄ«go normatÄ«vo aktu paredzētajā kārtÄ«bā. Mani dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepiecieÅ”ams datu apstrādes nolÅ«kam.

11. Esmu informēts par datu apstrādi un tās droŔību:

11.1. Mana sniegtā informācija tiks uzglabāta droÅ”os serveros. Lietotāja droŔībai transakciju dati tiek Å”ifrēti.

11.2. Bioenergy Trade Ltd veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai Bioenergy Trade Ltd pilnvarotiem darbiniekiem un Bioenergy Trade Ltd sadarbÄ«bas partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepiecieÅ”ama darba pienākumu veikÅ”anai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesÄ«bu aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasÄ«bas.

11.3. Klienta datu aizpildÄ«Å”anai Bioenergy Trade Ltd un piekļuvei Bioenergy Trade Ltd datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

11.4. Bioenergy Trade Ltd un sadarbÄ«bas partneri, kuri minēti punktā 7.1., glabās un apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja bÅ«s nepiecieÅ”ams nodot personas datus apstrādei uz treÅ”o valsti, par to iepriekÅ” informēs, sniedzot informāciju par atbilstoÅ”ajām garantijām.

12. Esmu informēts par savām tiesībām:

12.1. No dotās piekriÅ”anas personalizētu komerciālo paziņojumu saņemÅ”anai var jebkurā laikā atteikties kādā no Ŕādiem veidiem:

12.1.1. Nosūtot e-pastu uz adresi info@apvienokreditus.lv.

12.1.2. zvanot uz klientu apkalpoŔanas centru pa tālr. +371 206464755.

12.2. Bioenergy Trade Ltd pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sÅ«tÄ«Å”anu, tiklÄ«dz tiek apstrādāts mans pieprasÄ«jums. PieprasÄ«juma apstrāde var aizņemt lÄ«dz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

12.3. Saskaņā ar normatÄ«vajiem aktiem man ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t Bioenergy Trade Ltd piekļuvi saviem personas datiem, kā arÄ« pieprasÄ«t Bioenergy Trade Ltd veikt to papildināŔanu, laboÅ”anu vai dzÄ“Å”anu, vai apstrādes ierobežoÅ”anu attiecÄ«bā uz mani, un tiesÄ«bas iebilst pret apstrādi, kā arÄ« tiesÄ«bas uz datu pārnesamÄ«bu. Å Ä«s tiesÄ«bas Ä«stenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bioenergy Trade Ltd pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esoÅ”ajiem normatÄ«vajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrÄ«bas interesēs. PieprasÄ«jumu par savu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ”anu var veikt kādā no Å”iem veidiem:

12.3.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@apvienokreditus.lv

12.4. Ja es konstatēju, ka manu datu apstrādes laikā manas tiesÄ«bas ir pārkāptas, man ir tiesÄ«bas iesniegt pieprasÄ«jumu Bioenergy Trade Ltd vai Personas datu operatoram, lai apturētu Ŕādu pārkāpumu.

12.5. Manu tiesību pārkāpuma gadījumā man ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

12.6 Lai saņemtu skaidrojumu par Klienta datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, es varu sazināties ar Bioenergy Trade Ltd, rakstot uz e-pastu info@apvienokreditus.lv.