Apvienokreditus.lv | Piekrišana par datu apstrādi

Piekrišana par datu apstrādi


Es apliecinu:

1. Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

2. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.

3. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā arī par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Apstiprinu iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka esmu darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.

5. Es apstiprinu, ka mana rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt manas lēmuma pieņemšanas spējas.

6. Es piekrītu šādu klientu datu apkopošanai:

6.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods utt.)

6.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.)

6.3. Profesionālie dati (piem., izglītība, darba vieta, nodarbošanās utt.)

6.4. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa utt.)

6.5. Dati attiecībā uz manu(-iem) apmeklējumu(-iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Bioenergy Trade Ltd.

6.6. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecību. Apvienokreditus.lv finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Informācija par klienta finanšu datiem tiek iegūta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Klients iesniedz sava bankas konta ienākošo un izejošo darījumu informāciju caur savu internetbanku. Ar klienta iepriekšēju skaidru piekrišanu apvienokreditus.lv no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama kreditēšanas starpniecības un kreditēšanas kompānijām kredītspējas kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Šī informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. Iegūto informāciju Apvienokreditus.lv dzēš pēc 60 dienām.

7. Es piekrītu pieteikumā norādīto personas datu nodošanai šādiem sadarbības partneriem:

7.1 Mani personas dati, kuri ir minēti 6. punktā, tiek nodoti šādiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Ar šo apliecinu, ka esmu izlasījis sadarbības partneru datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Sadarbības partneru saraksts:

Mogo AS reģ. nr. 50103541751
SIA OC Finance, Reģ. Nr.: 40103203191
SIA Grand Credit reģ. nr.50003952521
SIA Finanšu Investīcijas reģ. nr. 40103342876
SIA Latvijas Hipotēka reģ. nr.40103162565
AS Money Express Credit, reģ. nr. 40103326532
SIA FZ CAPITAL, reģ. nr. 40003726262
SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS, reģ. nr. 40103664202
SIA Capital Invest Group Reģ. nr. 40103334760
SIA AIZDEVUMS.LV,reģ. nr. 40003468776
SIA InCREDIT GROUP, reģ. nr. 40103307404
SIA Altero , reģ. nr. 40103981737

Esmu informēts, ka Altero SIA (Altero.lv) ir kredītu salīdzināšanas platforma, kura saņemot manu pieteikumu, nodod to tālāk Altero SIA datu apstrādes noteikumos norādītajiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Ar Altero SIA datu apstrādes noteikumiem var iepazīties sekojošā saitē: https://www.altero.lv/lv/privacy-policy.

8. Es piekrītu šādiem klientu datu apstrādes mērķiem:

8.1. Bioenergy Trade Ltd apstrādā pieteikumā norādītos personas datus un pieteicēja iesniegto informāciju, lai nodotu tos 7.1. punktā minētajiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus.

8.2. 7.1. punktā minētie sadarbības partneri veiks manu personas datu apstrādi šādos nolūkos: lai veiktu manu identifikāciju un izpēti, izvērtētu manu maksātspēju, sagatavotu un izpildītu līgumu, realizētu prasības tiesības no noslēgtā līguma, sūtītu komerciālus paziņojumus. Manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana), līguma ar pieteicēju sagatavošana un izpilde, leģitīma interese – parāda atgūšana, kreditēšanas kompānijas tiesību realizācija tiesā, piekrišana – gadījumos, kad tā ir dota.

8.3. Komunikācijai ar Bioenergy Trade Ltd e-pastu, SMS un zvanu veidā.

8.4. Personalizētu komerciālu piedāvājumu, atlaižu, īpašo piedāvājumu un vērtīgas informācijas saņemšanai no Bioenergy Trade Ltd un tās sadarbības partneriem, kuri ir uzskaitīti 7.1. punktā. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti SMS, e-pastu veidā, kā arī veicot izejošos zvanus.

8.5. Mani pieteikumā norādītie un iesniegtie personas dati var tikt izmantoti, lai Bioenergy Trade Ltd un kreditēšanas kompānija nodotu manus datus un saņemtu pieteicēja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, AS Crefo birojs, AS Kredītinformācijas birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi. Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta papildu informācija.

9. Klientu dati tiek profilēti.

9.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko kompānijas, kuras ir norādītas punktā 7.1., izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klienta ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.

10. Esmu informēts par datu uzglabāšanas termiņiem.

10.1. Dotā piekrišana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

10.2. Sadarbības partneri (skatīt punktu 7.1.) uzglabā klienta datus attiecīgo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā. Mani dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam.

11. Esmu informēts par datu apstrādi un tās drošību:

11.1. Mana sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Lietotāja drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

11.2. Bioenergy Trade Ltd veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai Bioenergy Trade Ltd pilnvarotiem darbiniekiem un Bioenergy Trade Ltd sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

11.3. Klienta datu aizpildīšanai Bioenergy Trade Ltd un piekļuvei Bioenergy Trade Ltd datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

11.4. Bioenergy Trade Ltd un sadarbības partneri, kuri minēti punktā 7.1., glabās un apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja būs nepieciešams nodot personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošajām garantijām.

12. Esmu informēts par savām tiesībām:

12.1. No dotās piekrišanas personalizētu komerciālo paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:

12.1.1. Nosūtot e-pastu uz adresi info@apvienokreditus.lv.

12.1.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. +371 206464755.

12.2. Bioenergy Trade Ltd pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts mans pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var aizņemt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

12.3. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem man ir tiesības pieprasīt Bioenergy Trade Ltd piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Bioenergy Trade Ltd veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz mani, un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bioenergy Trade Ltd pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var veikt kādā no šiem veidiem:

12.3.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@apvienokreditus.lv

12.4. Ja es konstatēju, ka manu datu apstrādes laikā manas tiesības ir pārkāptas, man ir tiesības iesniegt pieprasījumu Bioenergy Trade Ltd vai Personas datu operatoram, lai apturētu šādu pārkāpumu.

12.5. Manu tiesību pārkāpuma gadījumā man ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

12.6 Lai saņemtu skaidrojumu par Klienta datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, es varu sazināties ar Bioenergy Trade Ltd, rakstot uz e-pastu info@apvienokreditus.lv.